čeština
Regionální pracoviště Olomoucko >> Činnost regionálního pracoviště >> Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4, kde zprostředkujícím subjektem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Ta přijímá a hodnotí žádosti v prioritní ose 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu.

Níže uvádíme základní přehled o podporovaných činnostech v prioritní ose 4. Upozorňujeme, že vzhledem k častým změnám a aktualizacím Pravidel pro žadatele a příjemce, jakožto i jiných dokumentů důležitých v procesu administrace OPŽP, je nezbytné si aktuálnost informací vždy ještě ověřit na stránkách Operačního programu ŽP nebo konzultovat případné problémy s pracovníky na AOPK ČR, RP Olomoucko. Na výše uvedených webových stránkách naleznete vždy aktuální a kompletní souhrn informací k prioritní ose 4.

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, má 4 specifické cíle:

4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

 • zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit soustavy Natura 2000
 • zpracování podkladů pro zajištění péče o území národního významu


4.2 - Posílit biodiverzitu

 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku

 

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů zařízených LHP mimo ZCHÚ a lokality soustavy Natura 2000
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

 

4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 

Pro více informací se můžete obrátit na:

 • Státní fond životního prostředí - dotazy@sfzp.cz ,
 • AOPK ČR, Kaplanova 1931, Praha 11-Chodov, 148 00 - PO4@nature.cz ,
 • RP Olomoucko na tyto pracovníky:
  • RNDr. Magda Matoušová - 602 861 378
  • Mgr. Michaela Hodulíková - 728 179 483
  • Mgr. Jan Koutný Ph.D. - 724 147 110
  • RNDr. Irena Vágnerová - 723 513 535
  • Ing. Pavlína Laryszová - 731 427 368

Regionální pracoviště Olomoucko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt